Raport General 2007 - 2010

PN II „IDEI” ; ID_1211

Denumirea proiectului:  Optimizarea capacităţilor de implementare a ordinii juridice comunitare în 
                                         ordinea  juridică  naţională
Cod proiect:  ID 1211
Director de proiect: prof.univ.dr.Emil Gheorghe Moroainu (Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei
                                   Rădulescu” al Academiei Române)
Perioada de desfăşurare : Octombrie 2007 – Octombrie 2010
 
Membrii echipei implicaţi în proiect:
        a)  cu experienţă: prof.univ.dr.Emilia Mihai (Facultatea de Drept a Universităţii de Vest din Timişoara), cercet.şt.II dr.Tudor Avrigeanu (Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române, M.iur.comp.al Universităţii din Bonn);
        b)  fără experienţă (în formare): lect.univ.dr. Ina Raluca Tomescu (Facultatea de Ştiinţe Juridice a Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu), cercet.şt.III drd. Ion Ifrim (Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române) şi cercet.,şt.drd. Mihaela Berindei (Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române).
  
I. Stadiul realizării indicatorilor de performanţă:
 
             Activitatea de cercetare a fost realizată de către membrii echipei în componenţa iniţială precizată de Contractul de bază încheiat în 2007, neintervenind modificări.
          Cu privire la etapa din anul 2007 realizarea indicatorilor de performantă s-a materializat în analiza conceptuală a ordinii juridice comunitare în raport cu ordinea juridică internă , precum şi lectura critică şi concluzii privind legislaţia românească din perspectiva  textelor tratatelor de bază şi a celor derivate ce fundamentează structurile comunitare/ale Uniunii Europene, reflexul acestora în Constituţia şi legislaţia română, prin seminarii cu tinerii doctoranzii şi cercetători ce s-au pregătit la admiterea la doctorat, în primul rând al celor din Institut, precum şi prin publicarea studiului Conceptul de ordine juridică (în rev. ,,Studii de Drept Românesc”, nr.1-2/2008) .
            Pentru etapa 2008, activitatea de cercetare a membrilor echipei s-a focalizat pe cele patru obiective propuse („Evoluţia textelor constituţionale comunitare privind superpoziţionarea dreptului comunitar în raport cu dreptul naţional şi practica naţională a statelor comunitare prin asigurarea preeminenţei dreptului comunitar”, „actele normative de drept comunitar şi ierarhizarea acestora după forţa lor juridică”, ,,controlul statului asupra frontierelor şi imigranţilor în condiţiile creări spaţiului european de securitate”, „Politica europeană privind protecţia consumatorului. Racordarea legislaţiei şi jurisprudenţei româneşti în materie de acte comunitare”  şi pe activităţile aferente acestor obiective, atât ca documentare şi studiu, seminarizare, cât şi ca elaborare a unor lucrări-sinteză.  
            Din punct de vedre a diseminării rezultatelor şi al testării interogărilor noastre, în baza proiectului de cercetare am solicitat şi am obţinut, din partea Prezidiului  Academiei Române, înfiinţarea Centrului de Studii de Drept European, în cadrul Institutului de Cercetări Juridice „ Academician Andrei Rădulescu” al Academiei Române, structură instituţionalizată astfel de seminarizare şi colocvii privind impactul legislaţiei comunitare în dreptul nostru intern, lunar  organizate şi intrate într-o bună tradiţie la care participă tineri cercetători, cadre didactice universitare, practicieni ai dreptului (judecători, procurori, avocaţi, înalţi funcţionari publici).
            De asemenea au fost livrate două studii:Emil Moroianu,  Le Traité de Lisabonne (2007) modifiant le Traité sur l’Union Européenne et le Traité instituant la Communauté européenne: son intégration dans l’ordres juridiques nationaux,  pentru ,,Revue de droit comparé” (la solicitarea profesorului Vlad Constantinesco, decan al Facultăţii de Drept „Robert Schumann” din Strasbourg) şiTudor Avrigeanu, Rechtfertigung, Zurechnung und Bestrafung pentru,,Zeitschrift für die gesamteStrafrechtswissenschaft”, articole  acceptate si in curs de publicare, precum şi Emil Moroianu, Conceptul de suveranitate, publicat în vol. Probleme ale aplicării dreptului în spaţiul european. Seminar internaţional, Universitatea „Valahia” din Târgovişte–Universitatea Castilla, La Mancha, Spania, 2008, precum şi Drepturile omului între universalism juridic şi dreptul la diferenţiere. O abordare de ordin socio-antropologic (publicat în vol Dreptul comunitar şi dreptul intern.  Aspecte privind legislaţia şi practica judiciară, Edit. Hamangiu, 2008, sub egida Academiei Române);Tudor Avrigeanu, O teorie pură a dreptului penal? Thomas Hobbes, Hans Kelsen şi Vintilă Dongoroz, în ,,Studii de drept românesc” nr.1-2/2008; Ion Ifrim, Unele reflecţii asupra pedepselor accesorii, în vol.cit., studii ce reflectă activitatea de documentare şi studiu în cadrul Proiectului nostru.
              Pentru etapa 2009 proiectul a prevăzut două obiective teoretice, ,,Dreptul concurenţei în jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie şi impactul acesteia asupra legislaţiei româneşti” şi ,,Drepturile consumatorului şi protecţia acesteia prin norme comunitare”. Cele două obiective au fost atinse prin diseminarea rezultatelor cercetării şi provocarea de interogaţii asupra materiei celor două obiective în cadrul Centrului de Studii de Drept European (astfel cum rezultă din Raportul prezentat către CNCSIS la perioada de decont pe anul în curs, precum şi livrarea spre publicare de către  profesor Emilia Mihai a două studii către „Revista Naţională de Drept” din Chişinău, şi anume Despre eficienţa programelor de clemenţă, studiu de drept comunitar şi comparat de drept european, admis spre publicare în nr.1/2010 al revistei mai sus amintite, şi Consimţământul - noţiune cu conţinut variabil în dreptul concurenţei, acceptat de asemenea spre publicare în aceeaşi revista pentru anul 2010.
Menţionăm, totodată, publicarea articolului d-lui. Tudor Avrigeanu, intitulat: „Justification, imputation and punishment, in revista „Curentul Juridic” nr.4/2009, p.15-37; publicatie BDI (B+), editată de Universitatea „Petru Maior” din Tg.Mureş, cat si, încheierea Contractului de editare nr. 107/17.06.2009 încheiat între dr. Tudor Avrigeanu şi Editura Wolters Kluwer Romania privind publicarea monografiei Pericol social, vinovăţie personală şi imputare penală – Un program pentru explicarea teoretică a dreptului penal român.
               
             Pentru etapa 2010 proiectul prevede urmatoarele obiective:
             1. Analiza politicilor legislative şi administrative romanesti privind asigurarea implementării şi
                  respectarii dreptului comunitar.
          2. Analiza condiţiilor de realizare a Programului JAI (Cooperarea în planul Justiţiei şi a afacerilor
                  Interne).
             3. Definitivarea unui set de măsuri pentru armonizarea Constitutiei şi legislatiei. 
 
 II. Principalele rezultate noi, originale valoroase din punct de vedere ştiinţific sunt:
a)distincţiile operate între noţiunile de ordine juridică - ordine de drept -    ordine publică – ordine juridică comunitară – ordine juridică internaţională şi preeminenţa ordinii juridice comunitare asupra ordinii juridice naţionale (Emil Moroianu);
b) noi aspecte teoretice privind istoria conceptului de suveranitate şi raportarea la acest concept din perspectiva filosofiei kelseniene a dreptului (Emil Moroianu);
c) relevarea discuţiilor în cadrul doctrinei comunitare privind o posibilă clasificare a normelor juridice comunitare, a izvoarelor dreptului comunitar (Emil Moroianu);
d) evidenţierea dilemei între universalizarea şi regionalizarea drepturilor omului (Emil Moroianu);
e) propuneri de lege ferenda în materia dreptului concurenţei, precum şi a dreptului consumatorului şi a  protecţiei acestuia din perspectiva analizei doctrinei comunitare şi a jurisprudenţei Curţii Europene de Justiţie de la Luxembourg (Emilia Mihai);
f) noi perspective a analizei conceptului de consimţământ în cea ce priveşte dreptul concurenţei, în conformitate cu discuţiile din doctrina comunitară (Emilia Mihai);
g) evidenţierea impactului ideologiilor politice totalitare asupra conceptelor teoriei dreptului penal şi analiza modului de reacţii ştiinţifice la totalitarism în câmpul teoriei dreptului penal (Tudor Avrigeanu );
h) evidenţierea corelaţiei esenţiale dintre conceptele oricărei construcţii sistematice a dreptului penal şi principalele paradigme europene ale filosofiei morale (Tudor Avrigeanu);
i) consolidarea gramaticii categoriale a dreptului penal prin integrarea analizei istorice (J. Hrustchka), a analizei comparative (G.P. Fletcher) şi a analizei funcţionale (G. Jakobs) (Tudor Avrigeanu);
l) transferuri conceptuale subsecvente în planul reformelor legislative de drept penal, cu precădere din Germania, şi similaritatea structurală a evoluţiilor din Italia şi România (Tudor Avrigeanu);
m) evidenţierea şi analiza confruntării indirecte a teoriei penale româneşti (prin Shneur Zalman Feller) cu doctrinele common law şi cu cele de factură germanică în Israel (Tudor Avrigeanu);
n) extinderea în cazul României a analizei istorice privind evoluţia conceptelor cristalizate în Philosophia practica universalis (S. Pufendorf – Chr. Wolff – Imm. Kant) ca o creaţie europeană comună a secolelor XVII-XVIII (Tudor Avrigeanu);
o) explicarea sistematică a instituţiilor teoriei generale a infracţiunii prin categorii general recunoscute/recognoscibile pe plan european prin identificarea precisă a originii acestora (Tudor Avrigeanu);
p) analiza politicilor Uniunii Europene în ceea ce priveşte combaterea terorismului internaţional cu implicaţii de lege ferenda în dreptul nostru public intern (Ina Raluca Tomescu);
r) analiza critică şi propuneri de lege ferenda în materia azilanţilor în România în conformitate cu normele europene (Ina Raluca Tomescu);
 
III. Implicarea tinerilor cercetători şi modul în care se reflectă în cheltuielile de personal:
           Rolul celor trei membrii în formare ai echipei de cercetare au fost clar precizate, îndeplinind atribuţiile şi realizând activităţile corespunzătoare nivelului de pregătire şi cerinţelor impuse de îndeplinirea Proiectului, astfel:
           Cei trei membri (Ina Raluca Tomescu, Ion Ifrim şi Mihaela Berindei) au participat, pe întregul ansamblu de activităţi prevăzute în cadrul Proiectului de grant: au participat la toate  seminarii naţionale şi internaţionale, la dezbaterile prevăzute în Proiect şi desfăşurate prin Centrul de Studii de Drept European, au depus, de asemenea, o activitate susţinută de informare-documentare ştiinţifică, bibliografică şi arhivistică pentru identificare lucrărilor existente până în prezent cu referire la legislaţia comunitară, precum şi la toate acţiunile prevăzute pentru derularea Proiectului.
           În anul 2008, Mihaela Berindei a participat la Conferinţa ,,Quel droit européen des contrats pour l’Union Européenne?” (Universitatea Sorbona, Paris, 2008).
           In anul 2009, Ina Tomescu, a avut următoarea activitate publicistica: Politica europeană de securitate şi apărare, în volumul „Securitate şi apărare în Uniunea Europeană”, Editura Universităţii Naţionale de Apărare ”Carol I”, Bucureşti, 2008, autor, ISSN: 1844-30-95; Finanţări teroriste în Uniunea Europeană, în volumul „Securitate şi apărare în Uniunea Europeană”, Editura Universităţii Naţionale de Apărare ”Carol I”, Bucureşti, 2008, autor, ISSN: 1844-30-95; Consolidarea politicii de securitate a Uniunii Europene prin Tratatul de la Lisabona - Serviciul European de Acţiune Externă, în volumul „Securitatea aeriană şi maritimă la graniţa de est a Uniunii Europene”, Editura Universităţii Naţionale de Apărare ”Carol I”, Bucureşti, 2008, autor, ISSN: 1844-7635; The radicalization and the recruiting the Islam in the European Union, Proceedings of the International Scientific Conference European Developments and Globalization, ECO TREND, V-th edition, Editura „Academica Brâncuşi” Tg-Jiu, 2009, autor, ISSN: 1842-4856; Citizens’ rights and liberties vs. antiterrorist legislation, Proceedings of the 1st International Scientific Conference „The Role and Place of Law in a Society Based on Knowledge", Editura „Academica Brâncuşi” Tg-Jiu, 2009, autor, ISBN: 978-973-144-283-9;Priorităţile Uniunii Europene în lupta împotriva terorismului, în volumul „Securitate şi apărare”, Editura Universităţii Naţionale de Apărare ”Carol I”, Bucureşti, 2009, autor, ISBN: 978-973-663-719-6;Uniunea Europeană şi statele membre posibile ţinte ale terorismul internaţional,în volumul „Securitatea aeriană şi maritimă la graniţa de Est a Uniunii Europene”, Editura Universităţii Naţionale de Apărare ”Carol I”, Bucureşti, 2009, autor, ISSN: 1844-7635;
Domeniile acţiunii antiteroriste a Uniunii Europene, în volumul „Securitatea aeriană şi maritimă la graniţa de Est a Uniunii Europene”, Editura Universităţii Naţionale de Apărare ”Carol I”, Bucureşti, 2009, autor, ISSN: 1844-7635.
European Area of Justice, în revista International Journal Of Juridical Sciences, Editura Universităţii Agora, Oradea, 2009, autor, ISSN: 1584-2428; The transposition of the frame-Decision regarding the European warrant of arrest in the Romanian law,Proceedings of the International Conference „Days of law”, Masaryk University, author, ISBN: 978-80-210-4990-1.
                Si urmatoarele participari la manifestari stiintifice: Cetăţenia naţională şi cetăţenia europeană – complementarism sau excludere reciprocă?, Simpozionul ştiinţific „Participarea  Forţelor Aeriene şi Navale ale României la acţiunile militare în cadrul NATO şi UE”, organizat de Catedra Forţelor Aeriene şi Navale din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare ”Carol I”, Bucureşti, autor; Politica europeană de securitate şi apărare, Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice cu participare internaţională STRATEGII XXI cu tema ”Securitate şi apărare în Uniunea Europeană”, organizată de Universitatea Naţională de Apărare ”Carol I”, Bucureşti, 17-18 aprilie 2008; Finanţări teroriste în Uniunea Europeană, Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice cu participare internaţională STRATEGII XXI cu tema ”Securitate şi apărare în Uniunea Europeană”, organizată de Universitatea Naţională de Apărare ”Carol I”, Bucureşti, 17-18 aprilie 2008; Consolidarea politicii de securitate a Uniunii Europene prin Tratatul de la Lisabona - Serviciul European de Acţiune Externă, Sesiunea de comunicări ştiinţifice„Securitatea aeriană şi maritimă la graniţa de Est a Uniunii Europene”, organizată de Universitatea Naţională de Apărare ”Carol I”, Catedra Forţe Aeriene şi Navale, Bucureşti, iulie 2008; Priorităţile Uniunii Europene în lupta împotriva terorismului, Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice cu participare internaţională STRATEGII XXI cu tema ”Stabilitate şi Securitate Regională”, organizată de Universitatea Naţională de Apărare ”Carol I”, Bucureşti, 9-10 aprilie 2009.
      In anul 2010: drd.Ion Ifrim, Some reflections and the reability of states for international illicit acts, in Rev. “Acta Universitatis Danubius”, nr.1/2010 (editata de Univ. Danubius din Galati, (revista B+) ; Protectia penala a vietii sociale si intime a persoanei, in « Revista Romana de Sociologie, nr.5-6/2009 (revista B+), editata de Institutul de Sociologie al Academiei Romane ; participarea la Conferinta internationala a tinerilor doctoranzi in drept din tarile central si est-europene, 16 aprilie 2010, Timisoara , cu lucrarea Reflectii privind conceptul de viata intima, publicata in vol. Studii si cercetari juridice europene, vol.II – Drept public, Bucureşti, Edit. Wolter Kluver, p.344-347 ; sustinerea unui examen in cadrul programului doctoral, ianuarie 2010 ; drd.Mihaela-Gabriela Berindei, participarea la Conferinta internationala a tinerilor doctoranzi in drept din tarile central si est-europene, 16 aprilie 2010, Timisoara , cu lucrarea Cateva consideratii cu privire la conditiile de existenta ale obligatiei legale de intretinere, publicata in vol. Studii si cercetari juridice europene, vol.I – Drept privat, Bucureşti, Edit. Wolter Kluver, p.59-64 ; sustinerea unui examen in cadrul programului doctoral, mai 2010.
 
                La momentul demarării Proiectului, situaţia profesională a membrilor echipei se prezenta astfel:
                a) Emilia Mihai _ conf.univ.dr.; în 2008 obţine gradul didactic de profesor universitar, prin Ordin al ministrului ;
                b) Ina Raluca Tomescu – doctorandă la Colegiul Militar Naţional ,,Carol I”; în iulie 2009 a susţinut public teza de doctorat cu titlul Politicile Uniunii Europene de combatere a terorismului internaţional, obţinând titlul ştiinţific de doctor în ştiinţe militare;
                c) Ion Ifrim -  cercetător ştiinţific; în 2008 obţine, prin examen, gradul de cercetător ştiinţific gradul III şi este admis la doctorat, în cadrul Institutului de Cercetări Juridice ,,Academician Andrei Rădulescu” al Academiei Române, la specializarea Drept penal (conducător ştiinţific: prof.univ.dr. George Antoniu);
               d) Mihaela Berindei – cercetător ştiinţific; în 2008 este admisă la doctorat, în Cadrul Institutului de Cercetări Juridice ,,Academician Andrei Rădulescu” al Academiei Române, la specializarea Drept civil (conducător ştiinţific: prof.univ.dr. Marilena Uliescu).