Documente candidatura doctorat

Documentele necesare pentru înscrierea la colocviul de admitere la doctorat
An universitar 2024-2025

Cerere de înscriere - DOC
Model curriculum vitae - DOC
Fişa personala - DOC
Declarație DCP - DOC    
Lista lucrărilor ştiinţifice publicate în domeniul de studiu ales - DOC
Lista bibliografică cu literatura de specialitate studiată pentru colocviul de admitere - DOC
Propunere temă teză de doctorat - DOC
Certificat de naştere (copie legalizată);
Certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (copie legalizată);
Diplomă de bacalaureat (copie legalizată);
Diplomă de licenţă şi foaie matricolă (copii legalizate);
Diploma de master şi foaie matricolă (copii legalizate);
Dartea de identitate (copie xerox);
Atestat de susţinere a unui examen de competenţă lingvistică (nivelul minim B2, conform cadrului de referinţă al Consiliului Europei);
Alte certificate care atestă pregătire universitară şi/sau postuniversitară în domeniu (copii legalizate);
Adeverinţă de salariat în cazul in care candidatul este angajat;
Pentru cetăţenii străini - certificatul de competenţă lingvistică privind cunoaşterea limbii române/sau să depună certificate/diplome care să dovedească parcurgerea a cel puțin 4 ani consecutivi de studii în România

Documentele se îndosariază în ordinea prezentată, în dosar de plastic cu perforație pentru îndosariere.
Dosarul fizic de concurs trebuie să cuprindă și varianta electronică a acestuia (CD cu toate documentele scanate).

Informaţii suplimentare la Biroul Doctorate din cadrul Institutului de Cercetări Juridice, camera 4203, telefon 021.318.81.30, interior 2400